1. Zarasų PSPC visi pacientai aptarnaujami nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės,  pilietybės, tautybės,kalbos, kilmės, spcialinės padėties, tikėjimo,įsitikinimų ar pažiūrų,seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo.

2. Pacientai turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

3. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti teikiama neatidėliotinai ir nemokamai.

4. Pacientas turi teisę nemokamai pasirinkti gydytoją vieną kartą metuose ir gauti informaciją apie savo gydytoją, jo kvalifikaciją.Jei pacientas dažniau keičia gydytoją, jis turi mokėti.

5. Pacientas turi teisę į kito tos pat srities specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę.

6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas

ir galimybes jomis pasinaudoti. Nemokamos paslaugos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka gali būti ribojamos.

7. Pacientas turi teisę, sutinkant ar atsisakant siūlomo gydymo, žinoti apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei.

8. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kita asmens sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią.

9. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti paciento asmens privatumą. Informacija apie privatų gyvenimą renkama pacientui sutikus ir tik ligai diagnozuoti, gydyti, slaugyti. Užtikrinama duomenų apsauga, konfidencialumas ir po paciento mirties. Konfidenciali informacija kitiems asmenims suteikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą.

10. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato įstatymai.

11. Pacientas, ne jaunesnis kaip 16 metų, turi teisę į anoniminę sveikatos priežiūrą. Už šias paslaugas pacientas, neatskleidžiant asmens tapatybės, moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

12. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos medicinos dokumentų kopijos.

13. Pacientui užprotestavus sveikatos priežiūros specialisto įrašų prasmę medicinos dokumentuose, specialistas per 15 dienų turi įrašus pakeisti. Ginčus dėl įrašų ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo sprendžia įstaigos direktorė.

14. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

15. Pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su vieno iš tėvų, ar glibėjų sutikimu, išskyrus būtinosios pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Esant nesutarimų tarp paciento ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas pagal nepilnamečio interesus. Nepilnametis gali ir savarankiškai kreiptis į gydymo įstaigą dėl reikiamų medicinos paslaugų teikimo, jei teisingai vertina savo sveikatos būklę, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

16. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Į viršų
Į apačią

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.