Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

Mums rūpi jūsų sveikata...

Šven­čių pro­ga – išskirtinė „do­va­na“ za­ra­siš­kiams

 Šven­ti­niuo­se laik­raš­čių ir žur­na­lų nu­me­riuo­se skai­ty­to­jai pa­pras­tai ieš­ko ge­rų nau­jie­nų, gra­žių pa­sa­ko­ji­mų apie žmo­nes, tei­gia­mų po­ky­čių mies­to ir ra­jo­no ben­druo­me­nių gy­ve­ni­me. Ir mū­sų „Za­ra­sų kraš­tas“ sten­gė­si lai­ky­tis šio prin­ci­po, ne­ga­din­da­mas sa­vo skai­ty­to­jams šven­ti­nės nuo­tai­kos, nors vos ke­lioms die­noms li­kus iki Ka­lė­dų za­ra­siš­kiai iš ra­jo­no val­džios ga­vo to­kių „sal­džių do­va­nė­lių“, kad daž­nam ap­kar­to ga­lu­ger­klis...

Jau iš nuo­trau­kų vi­si su­pra­to­te, apie ką kal­ba­ma. Na, ži­no­ma, apie ra­jo­no va­džios už­si­mo­ji­mą Za­ra­sų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą (po­li­kli­ni­ką) PRIJUNGTI  PRIE Za­ra­sų li­go­ni­nės. Ko­dėl? Ko­kiu tiks­lu? Šio su­ma­ny­mo ini­cia­to­rių vie­šai skel­bia­mos to­kios per­tvar­kos prie­žas­tys: vie­na – taip bū­tų su­mažintos val­dy­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos, an­tra –  bū­tų pa­nai­kin­ta įtam­pa tarp abie­jų įstai­gų va­do­vy­bių ir tuo pa­čiu – tarp ko­lek­ty­vų.

Lo­giš­kai mąs­tant, jei de­kla­ruo­ja­mos bū­tent to­kios prie­žas­tys, gal­būt rei­kė­tų Za­ra­sų po­li­kli­ni­ką ne PRIJUNGTI PRIE Za­ra­sų li­go­ni­nės, o abi gy­dy­mo įstai­gas SUJUNGTI, skel­biant kon­kur­są nau­jo­sios įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms už­im­ti. (Įdo­mu, kaip tokia įstaiga va­din­tų­si? Ar tik ne za­ra­siš­kiams pir­mie­siems tek­tų kur­ti nau­ja­da­rą šiam „ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tam“ pro­duk­tui įvar­dy­ti?) Tai juk taip pat su­tau­py­tų ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų, ir „nuim­tų įtam­pą“. Be to, kaip vė­liau pa­si­šai­pys ne vie­nas ta­ry­bos na­rys, o ko­dėl ne­siū­lo­ma da­ry­ti at­virkš­čiai, tai yra li­go­ni­nę PRIJUNGTI PRIE po­li­kli­ni­kos, juk dėl mi­nė­tų mo­ty­vų re­zul­ta­tas tu­rė­tų bū­ti toks pat...  Juo ­labiau, kad Vy­riau­sy­bė svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­ma sie­kia stip­rin­ti pir­mi­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą (po­li­kli­ni­kas) ir op­ti­mi­zuo­ti ant­ri­nę, nes li­go­ni­nių tin­klas Lie­tu­vo­je dar esąs per di­de­lis, tai­gi tik Vai­kų, Te­ra­pi­jos bei Slau­gos ir palaikomojo gydymo sky­rius be­tu­rin­ti Za­ra­sų li­go­ni­nė sėk­min­gai ga­lė­tų tap­ti ku­rios nors cen­tri­nės li­go­ni­nės, į ku­rias ir šiaip ve­ža­mi vi­si sun­kes­ni ar trau­mas pa­ty­rę Za­ra­sų mies­to ir ra­jo­no li­go­niai, fi­lia­lu.

Skaityti daugiau: 2016-01-05

9
+9

Brangūs Zarasų krašto žmonės!

 

Lai Kalėdų žvaigždė nušvies Jums kelią į Naujuosius metus.

Lai Naujieji bus kupini spalvų, turinio ir prasmės.

O svarbiausia – meilės, nes tik ji viena viskam suteikia prasmę!

 

Seimo narys

Rokas Žilinskas

9
+9

8
+8

 

 

Ačiū Jums!

Mieli zarasiškiai, profesinių sąjungų atstovai, Zarasų PSPC darbuotojai – Zarasų PSPC vardu dėkoju Jums už nuoširdų Zarasų PSPC palaikymą, aktyvų dalyvavimą pikete bei drąsiai išsakytą poziciją prieš Zarasų PSPC reorganizaciją ir prijungimą prie VšĮ „Zarasų ligoninė“.

Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti LR Sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei aiškiai ir nedviprasmiškai nurodžiusiai, kad Sveikatos apsaugos ministerija iš esmės nepritaria pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų jungimui rajonuose, kai prie antrinio lygio paslaugas teikiančios įstaigos jungiama pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga.

Nepaisant daugybės prieštaravimų ir zarasiškių išsakytos pozicijos - Zarasų rajono savivaldybės taryba valdančiosios daugumos balsais 2015 m. gruodžio 18 d. priėmė sprendimą „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo iniciavimo“. Zarasų PSPC kolektyvo nuomone - minėtas sprendimas yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas bei prieštaraujantis zarasiškių išsakytai nuomonei, teisės aktams. Jūsų aktyvus palaikymas įkvepia veikti, todėl artimiausiu metu ketiname kreiptis į teismą su prašymu dėl aukščiau minimo Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo.

Dar kartą dėkoju už nuoširdų ir aktyvų Zarasų PSPC palaikymą.

 

Zarasų PSPC direktorius

Audronis Barisevičius

 

Vaizdo informacija iš LRT laidos "Panorama".

 

17
+16
1

                               Dėl Zarasų rajono gydymo įstaigų                                                

      Manau, kad Zarasų PSPC reorganizavimas ir prijungimas prie Zarasų ligoninės yra skubotas ir teikiamas svarstymui Taryboje tinkamai nesuderinus su įstaigų stebėtojų tarybomis, kolektyvais, rajono bendruomene.  Nėra normalu, kuomet vos dieną prieš priimant sprendimą susitinkama su kolektyvais. Tai tampa labiau panašu į spaudimą, nei į konstruktyvų bendravimą, aptariant finansų atskyrimo, paslaugų suteikimo, darbuotojų likimo bei kitus opius klausimus. Neaišku, kam reorganizacija vykdoma, jei abi įstaigos dirba pelningai, kodėl taip skubama sugrąžinti mus į beveik du dešimtmečius atgal, kuomet abi gydymo įstaigos buvo po vienu „ stogu“? Ar sujungdami pirminį ir antrinį gydymo lygį, sugebėsime efektyviai teikti šių lygių paslaugas?

   Labai nesinori tikėti, kad toks greitas ir daugeliui netikėtas klausimo sprendimas priimamas politiniais motyvais - išsaugant darbo vietas politinės daugumos atstovams ir mažai besirūpinant kitais, šiandien esančiais politinėje mažumoje. Šv. Kalėdų išvakarėse kviečiu nekeisti situacijos, o steigėją prašau sutaikyti abiejų įstaigų vadovus, kad jie drauge atsakingai darbuotųsi žmonių labui

Seimo narys Algimantas Dumbrava

19
+8
11

Įstaigos darbo laikas

P.: 7.30-18.00

A.: 7.30-18.00

T.: 7.30-18.00

K.: 7.30-18.00

P.: 7.30-18.00

Š.: 8.00-14.00

Registracija internetu

Draustumo tikrinimas

Greitoji pagalba

Apklausa

Kaip vertinate "Burnos higienos" paslaugos kokybę Zarasų PSPC?

Labai gerai - 55.6%
Gerai - 27.8%
Patenkinamai - 11.1%
Blogai - 5.6%

Viso balsavo: 180
Balsavimas baigtas nuo: 31 Gruo 2018 - 23:00

E-sveikatos projektas

Akcija "Aplenk ligą"

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų žalos mažinimas (Respublikinio priklausomybės ligų centro video medžiaga)

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas