Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

Mums rūpi jūsų sveikata...

Paciento teisė – pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad pacientai, kuriems skiriamas nemokamas medicininės reabilitacijos ir sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, gali pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą. Tam skirta ir speciali VLK interneto svetainės skyriuje „Medicininė reabilitacija“ esanti informacinė sistema, kuria gali naudotis ir pacientai, ir gydytojai.

Daugiau informacijos rasite čia.

3
+3

Nau­ja­me­tė staig­me­na

Za­ra­sų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro dar­buo­to­jai šventiniu laikotarpiu paaukojo lė­šų ir su­ren­gė staig­me­ną Šniukš­tų kai­me gy­ve­nan­čiam ir vie­nam ke­tu­ris ma­ža­me­čius vai­kus au­gi­nan­čiam daugiavaikiui tėvui Gin­ta­rui Davainiui.

Prieš­pas­ku­ti­nę pra­ėju­sių me­tų die­ną Zarasų PSPC di­rek­to­rius Aud­ro­nis Ba­ri­se­vi­čius su dar­buo­to­jais Šniukš­tuo­se gy­ve­nan­čiai šei­my­nai at­ve­žė do­va­nų nau­jus, dar su­pa­kuo­tus, sta­lą bei ko­mo­dą ir, ži­no­ma, sal­džių do­va­nė­lių vaikučiams. Tuo me­tu na­mie bu­vę vai­kai, pri­žiū­ri­mi vy­res­nių gi­mi­nai­čių, su­ti­ko sve­čius su nuostaba, džiu­giai pri­ėmė do­va­nas bei pa­ža­dė­jo drau­ge su­rink­ti nau­jus bal­dus, ku­rie la­bai rei­ka­lin­gi Mant­vi­dui, Ai­vi­dui, Žil­vi­nui ir Ka­ri­nai Da­vai­niams.

Skaityti daugiau: 2016-01-06

9
+9

Šven­čių pro­ga – išskirtinė „do­va­na“ za­ra­siš­kiams

 Šven­ti­niuo­se laik­raš­čių ir žur­na­lų nu­me­riuo­se skai­ty­to­jai pa­pras­tai ieš­ko ge­rų nau­jie­nų, gra­žių pa­sa­ko­ji­mų apie žmo­nes, tei­gia­mų po­ky­čių mies­to ir ra­jo­no ben­druo­me­nių gy­ve­ni­me. Ir mū­sų „Za­ra­sų kraš­tas“ sten­gė­si lai­ky­tis šio prin­ci­po, ne­ga­din­da­mas sa­vo skai­ty­to­jams šven­ti­nės nuo­tai­kos, nors vos ke­lioms die­noms li­kus iki Ka­lė­dų za­ra­siš­kiai iš ra­jo­no val­džios ga­vo to­kių „sal­džių do­va­nė­lių“, kad daž­nam ap­kar­to ga­lu­ger­klis...

Jau iš nuo­trau­kų vi­si su­pra­to­te, apie ką kal­ba­ma. Na, ži­no­ma, apie ra­jo­no va­džios už­si­mo­ji­mą Za­ra­sų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą (po­li­kli­ni­ką) PRIJUNGTI  PRIE Za­ra­sų li­go­ni­nės. Ko­dėl? Ko­kiu tiks­lu? Šio su­ma­ny­mo ini­cia­to­rių vie­šai skel­bia­mos to­kios per­tvar­kos prie­žas­tys: vie­na – taip bū­tų su­mažintos val­dy­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos, an­tra –  bū­tų pa­nai­kin­ta įtam­pa tarp abie­jų įstai­gų va­do­vy­bių ir tuo pa­čiu – tarp ko­lek­ty­vų.

Lo­giš­kai mąs­tant, jei de­kla­ruo­ja­mos bū­tent to­kios prie­žas­tys, gal­būt rei­kė­tų Za­ra­sų po­li­kli­ni­ką ne PRIJUNGTI PRIE Za­ra­sų li­go­ni­nės, o abi gy­dy­mo įstai­gas SUJUNGTI, skel­biant kon­kur­są nau­jo­sios įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms už­im­ti. (Įdo­mu, kaip tokia įstaiga va­din­tų­si? Ar tik ne za­ra­siš­kiams pir­mie­siems tek­tų kur­ti nau­ja­da­rą šiam „ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tam“ pro­duk­tui įvar­dy­ti?) Tai juk taip pat su­tau­py­tų ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų, ir „nuim­tų įtam­pą“. Be to, kaip vė­liau pa­si­šai­pys ne vie­nas ta­ry­bos na­rys, o ko­dėl ne­siū­lo­ma da­ry­ti at­virkš­čiai, tai yra li­go­ni­nę PRIJUNGTI PRIE po­li­kli­ni­kos, juk dėl mi­nė­tų mo­ty­vų re­zul­ta­tas tu­rė­tų bū­ti toks pat...  Juo ­labiau, kad Vy­riau­sy­bė svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­ma sie­kia stip­rin­ti pir­mi­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą (po­li­kli­ni­kas) ir op­ti­mi­zuo­ti ant­ri­nę, nes li­go­ni­nių tin­klas Lie­tu­vo­je dar esąs per di­de­lis, tai­gi tik Vai­kų, Te­ra­pi­jos bei Slau­gos ir palaikomojo gydymo sky­rius be­tu­rin­ti Za­ra­sų li­go­ni­nė sėk­min­gai ga­lė­tų tap­ti ku­rios nors cen­tri­nės li­go­ni­nės, į ku­rias ir šiaip ve­ža­mi vi­si sun­kes­ni ar trau­mas pa­ty­rę Za­ra­sų mies­to ir ra­jo­no li­go­niai, fi­lia­lu.

Skaityti daugiau: 2016-01-05

9
+9

Brangūs Zarasų krašto žmonės!

 

Lai Kalėdų žvaigždė nušvies Jums kelią į Naujuosius metus.

Lai Naujieji bus kupini spalvų, turinio ir prasmės.

O svarbiausia – meilės, nes tik ji viena viskam suteikia prasmę!

 

Seimo narys

Rokas Žilinskas

9
+9

8
+8

 

 

Ačiū Jums!

Mieli zarasiškiai, profesinių sąjungų atstovai, Zarasų PSPC darbuotojai – Zarasų PSPC vardu dėkoju Jums už nuoširdų Zarasų PSPC palaikymą, aktyvų dalyvavimą pikete bei drąsiai išsakytą poziciją prieš Zarasų PSPC reorganizaciją ir prijungimą prie VšĮ „Zarasų ligoninė“.

Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti LR Sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei aiškiai ir nedviprasmiškai nurodžiusiai, kad Sveikatos apsaugos ministerija iš esmės nepritaria pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų jungimui rajonuose, kai prie antrinio lygio paslaugas teikiančios įstaigos jungiama pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga.

Nepaisant daugybės prieštaravimų ir zarasiškių išsakytos pozicijos - Zarasų rajono savivaldybės taryba valdančiosios daugumos balsais 2015 m. gruodžio 18 d. priėmė sprendimą „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo iniciavimo“. Zarasų PSPC kolektyvo nuomone - minėtas sprendimas yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas bei prieštaraujantis zarasiškių išsakytai nuomonei, teisės aktams. Jūsų aktyvus palaikymas įkvepia veikti, todėl artimiausiu metu ketiname kreiptis į teismą su prašymu dėl aukščiau minimo Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo.

Dar kartą dėkoju už nuoširdų ir aktyvų Zarasų PSPC palaikymą.

 

Zarasų PSPC direktorius

Audronis Barisevičius

 

Vaizdo informacija iš LRT laidos "Panorama".

 

17
+16
1

                               Dėl Zarasų rajono gydymo įstaigų                                                

      Manau, kad Zarasų PSPC reorganizavimas ir prijungimas prie Zarasų ligoninės yra skubotas ir teikiamas svarstymui Taryboje tinkamai nesuderinus su įstaigų stebėtojų tarybomis, kolektyvais, rajono bendruomene.  Nėra normalu, kuomet vos dieną prieš priimant sprendimą susitinkama su kolektyvais. Tai tampa labiau panašu į spaudimą, nei į konstruktyvų bendravimą, aptariant finansų atskyrimo, paslaugų suteikimo, darbuotojų likimo bei kitus opius klausimus. Neaišku, kam reorganizacija vykdoma, jei abi įstaigos dirba pelningai, kodėl taip skubama sugrąžinti mus į beveik du dešimtmečius atgal, kuomet abi gydymo įstaigos buvo po vienu „ stogu“? Ar sujungdami pirminį ir antrinį gydymo lygį, sugebėsime efektyviai teikti šių lygių paslaugas?

   Labai nesinori tikėti, kad toks greitas ir daugeliui netikėtas klausimo sprendimas priimamas politiniais motyvais - išsaugant darbo vietas politinės daugumos atstovams ir mažai besirūpinant kitais, šiandien esančiais politinėje mažumoje. Šv. Kalėdų išvakarėse kviečiu nekeisti situacijos, o steigėją prašau sutaikyti abiejų įstaigų vadovus, kad jie drauge atsakingai darbuotųsi žmonių labui

Seimo narys Algimantas Dumbrava

19
+8
11

SVEIKATOS SISTEMOS REFORMA PAGAL ZARASUS: PASIGAVAI SLOGĄ – Į REANIMACIJĄ!

 

Rokas Žilinskas

Seimo narys

Pirmų pirmiausia norėčiau pasveikinti Zarasų krašto žmones su artėjančiomis šventėmis. Norėčiau, bet rajono savivaldybėje brandinamos permainos šįkart juos palies labiau, negu Kalėdų stebuklas. Aš rimtai!

Socialdemokratų vadovaujama koalicija nori rajono polikliniką prijungti prie ligoninės. Atrodytų, kas čia tokio? O gi štai kas: trumpai drūtai - Zarasų kraštas liktų be poliklinikos.

Poliklinika – sveikas, visavertę pirminę sveikatos priežiūrą teikiantis organizmas. Ligoninė – leisgyvė, dėl specialistų bei įrangos stygiaus neįstengianti būti visaverte.

Maža to, kad poliklinikos prijungimas prie ligoninės vaizdžiai prilygintinas gyvo kūno prijungimui prie lavono stengiantis jį reanimuoti. Jis prieštarautų dar ir ištisai virtinei įstatymų, vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos sistemos reformos gairėms, numatančioms stiprinti pirminę ir optimizuoti antrinę sveikatos priežiūros grandį.

Orientuojantis į šias gaires, logiška būtų pasielgti atvirkščiai: ligoninę jungti prie poliklinikos paliekant joje dienos chirurgiją, reabilitaciją, slaugą, ilgalaikį gydymą ir geriatriją, o sunkesnius ligonius guldyti į kokią nors stiprią centrinę ligoninę, kuri įstengtų suteikti visavertę pagalbą. Arba, kad jau labai reikia, paversti rajono ligoninę tos centrinės filialu.

Ši logika atitiktų reformos tikslą: stiprinti poliklinikas ir mažinti nevisaverčių ligoninių lovų skaičių, kuriuo Lietuva (ir vėl!) pirmauja Europos Sąjungoje. Bet Zarasuose žmonių laukia šit kas: sunkūs ligoniai vis tiek bus siunčiami kitur, o pasigausite slogą – jums bus paklota lova vietos ligoninėje, nes reikės pateisinti tos lovos egzistavimą ir užsidirbti iš ligonių kasų.

Maža to, ligoninė nė neturi licencijos būti poliklinika ir, kaži, ar kada nors turės, nes poliklinikos daktarai pasiryžę trauktis ir išeiti dirbti privačiai...

Rajono valdžios užsispyrimas elgtis nelogiškai stulbina ne tik mane, visko mačiusį.

Sveikatos apsaugos ministrė savo partijos kolegą, socialdemokratą rajono merą Nikolajų Gusevą barė telefonu ir grūmojo pirštu tiesiai prieš nosį – nieko.

Socialdemokratas regiono kuratorius Algirdas Sysas Ministro Pirmininko pavedimu mano akivaizdoje telefonu įspėjo merą nedaryti kvailystės. Praėjus dešimčiai minučių po šio pokalbio, sprendimo prijungti polikliniką prie ligoninės projektas nušvito savivaldybės tinklalapyje, įvarydamas stuporą ne tik apie „reformą” neinformuotiems poliklinikos darbuotojams, bet ir socialdemokratų partijos vadovybei.

Tada merui jau skambino pats socialdemokratų lyderis ir Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius. Aš vėl stovėjau šalia. Nikolajus Gusevas nekėlė ragelio ir premjero akys iš nuostabos tąkart atrodė didesnės, negu paprastai per storalešius akinius: „Gal perskambins?..”

Perskambino ar neperskambino, bet „sveikatos sistemos reforma pagal Zarasus” šią savaitę jau buvo įtraukta ir į Prezidentės pokalbio su premjeru darbotvarkę.

Viešpatie, Zarasų socialdemokratai, ar jūs ten, Lietuvos pakrašty, manote esą tokie stiprūs ir taip toli, kad niekas jūsų nemato, negirdi, tad galite elgtis kaip tinkami ir nebaudžiami?

Jau net Vilnių pasiekė kalbos, kad jūsų koalicijos partneriai liberalai taip nori išplėsti „valdas” prieš Seimo rinkimus ir padidinti saviškiui ligoninės direktoriui atlyginimą, kad yra pasiryžę tuo atlyginimu pasidalinti, jei dar nepasidalino avansu...

Čia labai tiktų garsusis korupcijos demaskavimo posakis „Kas galėtų paneigti…”, nes nepaneigiamos šiomis dienomis yra tik Kalėdos.

Tad, mieli Zarasų krašto žmonės, linksmų Jums švenčių! Tik neimkite įtartinų dovanų iš nepažįstamų dėdžių ir, ginkdie, nepasigaukite slogos!

26
+14
12

Zarasiškiai, Jūsų poliklinika MIRS!

 

Prieš pat didžiąsias metų šventes Zarasų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje buvo paskelbtas Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo“. Šis projektas tikra ,,šventinė dovanėlė“ visiems Zarasams, kadangi juo planuojama Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą (toliau – Zarasų PSPC, poliklinika) prijungti prie VšĮ „Zarasų ligoninė“, o tokios reorganizacijos atveju Zarasų PSPC, kaip atskiras juridinis asmuo, būtų sunaikintas ir Zarasų rajone poliklinikos tiesiog nebeliktų. Turimomis žiniomis šio klausimo Zarasų rajono savivaldybės taryboje svarstymo ir priėmimo procedūra planuojama 2015 m. gruodžio 18 d.

Stebina, kad tokį - visai Zarasų rajono bendruomenei svarbų klausimą ir sprendimą Zarasų rajono savivaldybės vadovybė nori priimti skubotai, paslapčia ir visiškai neaptarusi jo su visuomene - sprendimo projektas nebuvo derintas ir aptariamas nei su visuomene ir bendruomenėmis, nei su Zarasų PSPC veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, Stebėtojų taryba, nei su Zarasų PSPC darbuotojais. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek profesinės organizacijos, tiek Zarasų PSPC kolektyvas, tiek didelė dalis Zarasų rajono gyventojų tokiam sprendimo projektui nepritaria ir jam prieštarauja, be to jis neatitinka teisės aktais įtvirtintų sveikatos apsaugos sistemos  principų. Visa tai kelią pagrįstų abejonių dėl sprendimo, kuriuo bus sunaikinta Zarasų poliklinika, skaidrumo, be to sprendimo projektas iš esmės neargumentuotas bei nemotyvuotas. Tokio sprendimo pasekmės būtų žalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugomis besinaudojantiems rajono gyventojams, Zarasų PSPC darbuotojams ir nutrauktų sėkmingai ir profesionaliai veikiančios įstaigos darbą. Zarasų rajonas taptų vieninteliu Lietuvoje neturinčiu poliklinikos.

Taigi, darytina prielaida, kad tokiu sprendimu siekiama asmeninių Zarasų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos atstovų interesų tenkinimo. Ko gero, šis sprendimas būtų naudingiausias Zarasų ligoninės vadovybei, kadangi tai išsaugotų šios įstaigos egzistavimą, juk valstybiniu lygiu buvo svarstoma reorganizuoti šią įstaigą, o Zarasuose gerai žinoma, kad pastaruoju metu Zarasų ligoninė pajėgi teikti tik ribotas antro lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Manome, kad visiškai neteisinga numarinti sėkmingai ir profesionaliai dirbančią polikliniką, tam kad užtikrinti ligoninės egzistavimą, didesnį jos finansavimą bei didesnį jos vadovybės darbo užmokestį. Neabejotina, kad priimant tokius sprendimus, visų pirma, turi būti siekiama ne asmeninių ar partinių, o visuomeninių ir poliklinikoje besigydančių žmonių interesų užtikrinimo, todėl visus neabejingus žmones kviečiame į 2015 m. gruodžio 18 d. 9 valandą Sėlių aikštėje, prieš Zarasų rajono savivaldybės pastatą, organizuojamą piketą, kurio metu prieštarausime Zarasų PSPC reorganizacijai ir pasisakysime už pirminės sveikatos apsaugos sistemos grandies plėtrą.

Zarasų "PSPC" darbuotojų profsąjungos

Zarasų bendruomenės nariai, kuriems rūpi jų sveikata

 


17
+2
15

Nuoširdžiai sveikiname Jus su Tarptautine
neįgaliųjų žmonių diena

3
+3

Įstaigos darbo laikas

P.: 7.30-18.00

A.: 7.30-18.00

T.: 7.30-18.00

K.: 7.30-18.00

P.: 7.30-18.00

Š.: 8.00-14.00

 

 Registratūra (8 385) 51776; (8 385) 51338

Išankstinė registracija

8 (385) 51797  nuo 8.00 iki 12.00 val.

Registracija internetu

Draustumo tikrinimas

Greitoji pagalba

Apklausa

Kaip vertinate "Burnos higienos" paslaugos kokybę Zarasų PSPC?

Labai gerai - 55.6%
Gerai - 27.8%
Patenkinamai - 11.1%
Blogai - 5.6%

Viso balsavo: 180
Balsavimas baigtas nuo: 31 Gruo 2018 - 23:00

E-sveikatos projektas

Akcija "Aplenk ligą"

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinė integracija

 

Narkotikų žalos mažinimas (Respublikinio priklausomybės ligų centro video medžiaga)

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas