Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

Mums rūpi jūsų sveikata...

15 vėžio pranašų vyrui

15 vėžio pranašų vyrui, kuriuos pastebėjus būtina pasikonsultuoti su šeimos gydytoju. Nes laiku diagnozuotas vėžys – didesnė tikimybė pasveikti!

Skaityti daugiau: 2016-02-08

0

 

Gripo profilaktika

Grįžtant prie gripo temos: JAV mokslininkai suskaičiavo, kurį mėnesį per 32 praėjusius gripo sezonus buvo fiksuojamas didžiausias sergamumas šia liga. Mums į langus besibeldžiantis vasaris tapo vienvaldžiu rikiuotės lyderiu! Saugokite save ir savo artimuosius, nepamirškite profilaktinių priemonių.

Skaityti daugiau: 2016-02-03

2
+2

Įsiminkite pagalbos užspringusiajam žingsnius

Sako, – žinojimas veža. Mes galime pridurti, kad žinojimas gelbsti gyvybes!

Šiandien pasikalbėkime apie kur kas rimtesnį ir, laiku nesulaukus tinkamos pagalbos, neretai mirtimi pasibaigiantį visiško užspringimo atvejį. Visiškas užspringimas stebimas tada, kai į kvėpavimo takus patekęs svetimkūnis juos visiškai užkemša, neleisdamas žmogui kvėpuoti.

Skaityti daugiau: 2016-02-02

3
+3

Seminaras „Trombozės gydymas praktikoje“ Zarasų gydytojams

 Lietuvoje visuose didžiuosiuose miestuose rengti seminarai – „Trombozės gydymas praktikoje“ (angl. Thrombosis Management in Practice).  Labai džiugu, kad VšĮ Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus Audroniaus Barisevičiaus kvietimu pavyko vieną seminarą surengti ir Zarasuose. Gydytojas kraujagyslių chirurgas, medicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto lektorius Saulius Sudikas vedė seminarą Zarasų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir  Zarasų ligoninės gydytojams. Tarptautinė programa skirta padėti gydytojams geriau pažinti giliųjų venų trombozę (užsikimšimas krešuliu) ir išvengti jos komplikacijų – plaučių arterijos tromboembolijos.

Skaityti daugiau: 2016-01-25

4
+4

Paciento teisė – pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad pacientai, kuriems skiriamas nemokamas medicininės reabilitacijos ir sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, gali pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą. Tam skirta ir speciali VLK interneto svetainės skyriuje „Medicininė reabilitacija“ esanti informacinė sistema, kuria gali naudotis ir pacientai, ir gydytojai.

Daugiau informacijos rasite čia.

3
+3

Nau­ja­me­tė staig­me­na

Za­ra­sų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro dar­buo­to­jai šventiniu laikotarpiu paaukojo lė­šų ir su­ren­gė staig­me­ną Šniukš­tų kai­me gy­ve­nan­čiam ir vie­nam ke­tu­ris ma­ža­me­čius vai­kus au­gi­nan­čiam daugiavaikiui tėvui Gin­ta­rui Davainiui.

Prieš­pas­ku­ti­nę pra­ėju­sių me­tų die­ną Zarasų PSPC di­rek­to­rius Aud­ro­nis Ba­ri­se­vi­čius su dar­buo­to­jais Šniukš­tuo­se gy­ve­nan­čiai šei­my­nai at­ve­žė do­va­nų nau­jus, dar su­pa­kuo­tus, sta­lą bei ko­mo­dą ir, ži­no­ma, sal­džių do­va­nė­lių vaikučiams. Tuo me­tu na­mie bu­vę vai­kai, pri­žiū­ri­mi vy­res­nių gi­mi­nai­čių, su­ti­ko sve­čius su nuostaba, džiu­giai pri­ėmė do­va­nas bei pa­ža­dė­jo drau­ge su­rink­ti nau­jus bal­dus, ku­rie la­bai rei­ka­lin­gi Mant­vi­dui, Ai­vi­dui, Žil­vi­nui ir Ka­ri­nai Da­vai­niams.

Skaityti daugiau: 2016-01-06

9
+9

Šven­čių pro­ga – išskirtinė „do­va­na“ za­ra­siš­kiams

 Šven­ti­niuo­se laik­raš­čių ir žur­na­lų nu­me­riuo­se skai­ty­to­jai pa­pras­tai ieš­ko ge­rų nau­jie­nų, gra­žių pa­sa­ko­ji­mų apie žmo­nes, tei­gia­mų po­ky­čių mies­to ir ra­jo­no ben­druo­me­nių gy­ve­ni­me. Ir mū­sų „Za­ra­sų kraš­tas“ sten­gė­si lai­ky­tis šio prin­ci­po, ne­ga­din­da­mas sa­vo skai­ty­to­jams šven­ti­nės nuo­tai­kos, nors vos ke­lioms die­noms li­kus iki Ka­lė­dų za­ra­siš­kiai iš ra­jo­no val­džios ga­vo to­kių „sal­džių do­va­nė­lių“, kad daž­nam ap­kar­to ga­lu­ger­klis...

Jau iš nuo­trau­kų vi­si su­pra­to­te, apie ką kal­ba­ma. Na, ži­no­ma, apie ra­jo­no va­džios už­si­mo­ji­mą Za­ra­sų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą (po­li­kli­ni­ką) PRIJUNGTI  PRIE Za­ra­sų li­go­ni­nės. Ko­dėl? Ko­kiu tiks­lu? Šio su­ma­ny­mo ini­cia­to­rių vie­šai skel­bia­mos to­kios per­tvar­kos prie­žas­tys: vie­na – taip bū­tų su­mažintos val­dy­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos, an­tra –  bū­tų pa­nai­kin­ta įtam­pa tarp abie­jų įstai­gų va­do­vy­bių ir tuo pa­čiu – tarp ko­lek­ty­vų.

Lo­giš­kai mąs­tant, jei de­kla­ruo­ja­mos bū­tent to­kios prie­žas­tys, gal­būt rei­kė­tų Za­ra­sų po­li­kli­ni­ką ne PRIJUNGTI PRIE Za­ra­sų li­go­ni­nės, o abi gy­dy­mo įstai­gas SUJUNGTI, skel­biant kon­kur­są nau­jo­sios įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms už­im­ti. (Įdo­mu, kaip tokia įstaiga va­din­tų­si? Ar tik ne za­ra­siš­kiams pir­mie­siems tek­tų kur­ti nau­ja­da­rą šiam „ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tam“ pro­duk­tui įvar­dy­ti?) Tai juk taip pat su­tau­py­tų ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų, ir „nuim­tų įtam­pą“. Be to, kaip vė­liau pa­si­šai­pys ne vie­nas ta­ry­bos na­rys, o ko­dėl ne­siū­lo­ma da­ry­ti at­virkš­čiai, tai yra li­go­ni­nę PRIJUNGTI PRIE po­li­kli­ni­kos, juk dėl mi­nė­tų mo­ty­vų re­zul­ta­tas tu­rė­tų bū­ti toks pat...  Juo ­labiau, kad Vy­riau­sy­bė svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­ma sie­kia stip­rin­ti pir­mi­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą (po­li­kli­ni­kas) ir op­ti­mi­zuo­ti ant­ri­nę, nes li­go­ni­nių tin­klas Lie­tu­vo­je dar esąs per di­de­lis, tai­gi tik Vai­kų, Te­ra­pi­jos bei Slau­gos ir palaikomojo gydymo sky­rius be­tu­rin­ti Za­ra­sų li­go­ni­nė sėk­min­gai ga­lė­tų tap­ti ku­rios nors cen­tri­nės li­go­ni­nės, į ku­rias ir šiaip ve­ža­mi vi­si sun­kes­ni ar trau­mas pa­ty­rę Za­ra­sų mies­to ir ra­jo­no li­go­niai, fi­lia­lu.

Skaityti daugiau: 2016-01-05

9
+9

Brangūs Zarasų krašto žmonės!

 

Lai Kalėdų žvaigždė nušvies Jums kelią į Naujuosius metus.

Lai Naujieji bus kupini spalvų, turinio ir prasmės.

O svarbiausia – meilės, nes tik ji viena viskam suteikia prasmę!

 

Seimo narys

Rokas Žilinskas

9
+9

8
+8

Įstaigos darbo laikas

P.: 7.30-18.00

A.: 7.30-18.00

T.: 7.30-18.00

K.: 7.30-18.00

P.: 7.30-18.00

Š.: 8.00-14.00

 

 Registratūra (8 385) 51776; (8 385) 51338

Išankstinė registracija

8 (385) 51797  nuo 8.00 iki 12.00 val.

Registracija internetu

Draustumo tikrinimas

Greitoji pagalba

Apklausa

Kaip vertinate "Burnos higienos" paslaugos kokybę Zarasų PSPC?

Labai gerai - 55.6%
Gerai - 27.8%
Patenkinamai - 11.1%
Blogai - 5.6%

Viso balsavo: 180
Balsavimas baigtas nuo: 31 Gruo 2018 - 23:00

E-sveikatos projektas

Akcija "Aplenk ligą"

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, socialinė integracija

 

Narkotikų žalos mažinimas (Respublikinio priklausomybės ligų centro video medžiaga)

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas