Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

Mums rūpi jūsų sveikata...

 

                                                                                  P A T V I R T I N T A

 

                                                                                  Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos

 

                                                                                 Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus         

 

                                                                      2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-48

 

 

 

ĮSTAIGOS KOKYBĖS VIZIJA, MISIJA IR POLITIKA

 

 

 

I SKYRIUS

 

VIZIJA

 

                                      

 

                      1. Būti modernia, patikima asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ), teikiančia kokybiškas medicinos paslaugas, motyvuoti žmones gyventi sveikai, o jiems susirgus - efektyviai taikyti šiuolaikiškas diagnostikos priemones ir gydymo metodus, diegti naujas efektyvias medicinos ir informacines technologijas, padedančias didinti teikiamų paslaugų kokybę. Tenkinti pacientų ir darbuotojų poreikius bei lūkesčius racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kitus resursus.

 

 

 

II SKYRIUS

 

MISIJA

 

                                     

 

                      2. Mažinti prie ASPĮ prisirašiusių gyventojų sergamumą, mirtingumą, propaguoti sveiką gyvenseną, teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas efektyviomis medicinos technologijomis ir siekti kurti sveikesnę visuomenę.

 

                                                

 

III SKYRIUS

 

KOKYBĖS POLITIKA

 

                                     

 

                      3. Teikti saugias, prieinamas, veiksmingas, tinkamas, orientuotas į pacientų poreikius, savalaikiškas paslaugas, užtikrinant tęstinumą, efektyvias, visiems lygias paslaugas, vertinant darbuotojams ir pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei vykdant paslaugų kokybės gerinimą.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

KOKYBĖS TIKSLAI 2017 METAMS

 

 

 

Eil. Nr.

Siektinos veiklos užduotys   ir vertinimo rodikliai

Vertinimas

Kiekybiniai   vertinimo rodikliai

1.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

1.1.

2017 m. finansinis   įstaigos veiklos rezultatas

Vertinama

iki 10 balų

1.1.1.   

Teigiamas 2017 m. finansinis įstaigos veiklos   rezultatas.

10 balų

1.1.2.

Neigiamas 2017 m. finansinis įstaigos veiklos   rezultatas (jeigu praėjusių metų įstaigos veiklos finansiniai rezultatai yra   neigiami, mėnesinės algos kintamoji dalis negali būti nustatoma, išskyrus   atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo   151 straipsnio 6 dalyje).

0 balų

2.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

2.1.

Siekti, kad būtų užtikrinta racionali valdymo   išlaidų ir darbo užmokesčio dalis sąnaudų struktūroje. Sąnaudų dalis,   tenkanti darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokėjimams. 

- neviršijanti   Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų, skirtų darbo   užmokesčiui, normatyvą

- viršijanti   Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų, skirtų darbo   užmokesčiui, normatyvą

Vertinama

iki 10 balų

 

 10 balų

 

0 balų  

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

3.1.

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis turi neviršyti 12,0   proc. sąnaudų:

 

 

- neviršijanti   12,0 proc.

- daugiau kaip   12,1 proc.

Vertinama

iki 10 balų

 

10 balų

0 balų 

4.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas

4.1.

Siekti iš papildomų finansavimo šaltinių pritraukti   ne mažiau kaip 2 proc. nuo visų pajamų:

 

- 2 proc. ir   daugiau                                                                             

- mažiau kaip 2 proc.                                                                                 

Vertinama

iki 10 balų

 

10 balų

0 balų  

Kokybiniai   vertinimo rodikliai

5.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei   pacientų skundų tendencijos

5.1.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis   paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos:

Vertinama

iki 10 balų

5.1.1.

Atlikti pacientų apklausą, įvertinti rezultatus,   siekti 70 proc. lūkesčių patenkinimo teigiamo rodiklio:

 

- 70 proc. ir daugiau                                   

- nuo 69 iki 60   proc.              

- 59 proc. ir mažiau                                       

Vertinama

iki 5 balų

 

5 balai

3 balai

0 balų

5.1.2.

Siekti pasitvirtinusių skundų mažėjimo tendencijų:

 

 

- iki 5 pagrįstų   skundų                              

- daugiau kaip 5

Vertinama

iki 5 balų

 

5 balai

0 balų

6.

Kokybės valdymo sistemos diegimo ir vystymo laipsnis

6.1.

Vystyti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą:

Vertinama

iki 10 balų

6.1.1.

Audito grupės rekomendacijas įgyvendinti ne mažiau   kaip 80 proc.:

 

 

- 80 proc. ir daugiau

- nuo 69 iki 79 proc.

Jei rodiklis – mažiau kaip 69 proc.

Vertinama

iki 5 balų

 

5 balai

3 balai

0 balų

 

 

 

 

6.1.2.

Tobulinti pacientų aptarnavimo standartus:

 

 

- parengti ar pakoreguoti ne mažiau nei 5   procedūras, procesų tvarkos aprašus,   standartus                   

Vertinama

iki 5 balų

 

 Parengta – 5 balai

Neparengta – 0 balų 

7.

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis

7.1.

Užtikrinti, kad 2017 m. darbuotojų kaita nepablogintų   įstaigos veiklos ir darbo organizavimo rezultatų, nesikeistų gydytojų   skaičius mažėjimo linkme, pritraukti naujus gydytojus dirbti įstaigoje.   Siekti ne didesnio nei 20 proc. personalo kaitos rodiklio:

 

- 20 proc. ir mažiau                                              

- nuo 20,1 proc. iki 24   proc.                                     

- daugiau kaip 24,1 proc.

Vertinama

iki 10 balų

 

 

 

10 balų

5 balai

0 balų

8.

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika

8.1.

Didinti prioritetinių paslaugų dalį teikiamų   paslaugų struktūroje

Vertinama

iki 10 balų

8.1.1.

Suteikti daugiau skatinamųjų paslaugų   vienam prirašytam gyventojui.– ne mažiau kaip 1,0 skatinamosios 1 gyventojui:

 

- 1,0 skatinamosios 1 gyventojui ir   daugiau

- mažiau nei 1,0 skatinamosios 1 gyventojui

 

 

 

10 balai

0 balų

9.

Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis (pacientų   registracijos elektroninė sistema, įstaigos interneto svetainė, darbuotojų   darbo krūvio apskaita ir kita)

9.1.

Diegti ir atnaujinti pažangias   informacines technologijas (diegti naujas kompiuterines programas), nuolat   teikti informaciją interneto svetainėje.

 

 

- įdiegtos ar diegiamos, tobulinamos ar vystomos

- nuolat teikiama informacija internetinėje   svetainėje

- naujos kompiuterinės programos nediegiamos, interneto   svetainėje informacija neatnaujinama

Vertinama

iki 10 balų

 

 

10 balų

5 balai

0 balų

10.

Viešojoje įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas

10.1.

Didėtų įstaigai nustatyta korupcijos   indekso reikšmė. Viešojoje įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių   vykdymas pagal korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą.

 

- 60 proc. ir daugiau

- nuo 50 iki 60 proc.

- mažiau kaip 50 proc.

Vertinama

iki 10 balų

 

 

10 balų

5 balai

0 balų

11.

Dalyvavimo įgyvendinant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto   lėšomis finansuojamas atitinkamų ligų (gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio,   storosios žarnos vėžio, priešinės liaukos vėžio, širdies kraujagyslių ligų ir   vaikų krūminių dantų ėduonies) prevencijos priemonių, atrankinės patikros,   ankstyvosios diagnostikos programas (toliau prevencinės programos) mastas

11.1.

Suteiktų paslaugų pagal prevencinių   programas vertinimas, lyginant su Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos   apsaugos ministerijos pateiktu šalies rodiklių vidurkiu:

Jeigu prevencinėje programoje   dalyvavusių tos prevencinės programos tikslinei populiacijai priklausančių   asmenų dalis (proc.) yra lygi toje prevencinėje programoje dalyvavusių asmenų   daliai metų, buvusių prieš vertinamuosius metus, šalies vidurkiui

Jei įstaiga viršija šalies vidurkį:

 

-   nuo 1 iki 10 proc.

-   nuo 11 iki 20 proc.

-   nuo 21 iki 35 proc.

-   nuo 36 iki 49 proc.

-     nuo 50 proc. ir daugiau

Vertinama

iki 10 balų

 

 

 

5 balai

 

 

 

6 balai

7 balai

8 balai

9 balai

10 balų

 

 

 

_________________________

 

0

Įstaigos darbo laikas

P.: 7.30-18.00

A.: 7.30-18.00

T.: 7.30-18.00

K.: 7.30-18.00

P.: 7.30-18.00

Š.: 8.00-14.00

Registracija internetu

Draustumo tikrinimas

Apklausa

Kaip vertinate "Burnos higienos" paslaugos kokybę Zarasų PSPC?

Labai gerai - 55.6%
Gerai - 27.8%
Patenkinamai - 11.1%
Blogai - 5.6%

Viso balsavo: 180
Balsavimas baigtas nuo: 31 Gruo 2018 - 23:00

E-sveikatos projektas

Akcija "Aplenk ligą"

Greitoji pagalba

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas